Zespół

Kancelaria Warczyk Kardas

Kancelaria Adwokacka adwokat Moniki Warczyk i Kancelaria Adwokacka adwokata Bartosza Kardasa powstała z inicjatywy dwójki adwokatów, którzy postanowili połączyć różnorodne doświadczenia i specjalizacje zawodowe w ramach jednego projektu. W ten sposób udało nam się stworzyć zespół o wyjątkowym potencjale, którego standardy i jakość świadczonych usług wyznaczane są niezmiennie przez uczciwość i szacunek dla Klienta, wierność tradycji i etyce zawodowej oraz otwartość i umiejętność odpowiadania na potrzeby współczesnego świata.

Gwarantujemy nie tylko kompletne rozwiązania prawne, zaspokajające wszelkie oczekiwania Klientów, ale także przyjazną atmosferę oraz najnowsze metody współpracy i komunikacji. Bogate doświadczenie zawodowe Adwokatów, wieloletnia praktyka w obsłudze klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego sprawiają, że mogą mieć Państwo gwarancję terminowego, rzetelnego działania w interesie prawnym niezależnie od dziedziny prawa, zgodnie ze sztuką zawodu oraz najnowszą kodyfikacją prawną. Jesteśmy po to, by litera prawa stała się zrozumiała dla każdego.

top

Adwokat Monika Warczyk

Adwokat Monika Warczyk - skuteczny adwokat łódź

ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi , broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Pracy. W 2012 roku złożyła egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W roku 2014 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Studia Podyplomowe – Prawna Obsługa Przedsiębiorców na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, które ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Aplikację adwokacką ukończyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i obecnie jest wpisana na listę adwokatów okręgu łódzkiego. Adwokat Monika Warczyk specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych (polisolokaty), a także w zakresie prawa rodzinnego oraz karnego


top

Adwokat Bartosz Kardas

Adwokat Bartosz Kardas

ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pod tytułem „Status prawny komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej”. W toku studiów magisterskich uzyskał list gratulacyjny od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za bardzo dobre wyniki w nauce. Adwokat Bartosz Kardas złożył z wyróżnieniem egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W 2015 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym (prawna obsługa przedsiębiorców) i administracyjnym.


Zakres usług

 • Prawo cywilne

  • odszkodowania • zadośćuczynienia • sprawy o rentę • sprawy o zapłatę z tytułu umów, także umów konsumenckich • sprawy z tytułu nienależytego wykonania umowy • prawo wekslowe i czekow • ochrona dóbr osobistych • bezpodstawne wzbogacenie – dochodzenie roszczeń • gwarancja/rękojmia • ubezwłasnowolnienie • uchylenie się od skutków oświadczenia woli • odwołanie darowizny • niewykonanie/nienależyte wykonanie umowy • postępowanie egzekucyjne
 • Prawo spadkowe

  • stwierdzenie nabycia spadku • przyjęcie spadku • odrzucenie spadku • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku • dział spadku • stwierdzenie nieważności testamentu • zachowek • wydziedziczenie
 • Prawo karne

  • obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich – na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę lub inne organy jak również na etapie postępowania sądowego • reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem • składania wniosków o odroczenie wykonanie kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonaniu kary • postępowania związanego z tymczasowym aresztowaniem i zakazem prowadzenia pojazdów • wnioski o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego • reprezentowanie pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego • wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia,
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • sporządzanie i opiniowanie umów • reprezentacja w sporach przed sądami • niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę • bezskuteczność wypowiedzenia stosunku pracy • przywrócenie do pracy i odszkodowanie • ustalenie stosunku pracy • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy • egzekucja należnego wynagrodzenia • praca w godzinach nadliczbowych • dyskryminacja i mobbing • zakaz konkurencji • sprawy związany z odwołaniem od decyzji ZUS • zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, pogrzebowy • ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności
 • POLISOLOKATY

  • uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolony • Nasza kancelaria skutecznie dochodzi zwrotu całości zainwestowanych w polisolokaty pieniędzy.Dotyczy to: -pobranych opłat likwidacyjnych -składek utraconych w wyniku niewłaściwego zarządzania funduszem -innych opłat stosowanych przez zakład ubezpieczeń np. opłatę za zarządzenie -opłaty za ryzyko.
 • Prawo rzeczowe

  • prawo własności i użytkowania wieczystego • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym • zasiedzenie • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości • zniesienie współwłasności • ustanowienie służebności • hipoteka • zastaw
 • Prawo gospodarcze

  • rejestracja podmiotów gospodarczych (spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo- akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne) • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania Spółki • zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników • obsługi podmiotów gospodarczych (obsługa bieżąca, obsługa projektów inwestycyjnych oraz transakcji) • ochrony własności przemysłowej w tym znaki towarowe • zwalczania nieuczciwej konkurencji • zabezpieczanie transakcji handlowych
 • Prawo administracyjne

  • sporządzanie odwołań, • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, • skarga kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. • Reprezentacja strony przed organami administracyjnymi • Reprezentacja strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • Prawo rodzinne

  • alimenty na rzecz dzieci, byłych małżonków, rodziców • rozwód • separacja • w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej • kontakty dziecka z rodzicami • podział majątku współmażnoków • przysposobienie • opieka • kuratela

Kancelaria adwokacka - skuteczny adwokat Łódź

Kancelaria Adwokacka adwokat Moniki Warczyk oraz Kancelaria Adwokacka adwokata Bartosza Kardasa mieści się w samym centrum Łodzi,
przy Al. Tadeusza Kościuszki 23/25. To miejsce, gdzie w przyjaznej atmosferze zrozumienia, znajdą Państwo rozwiązanie swoich prawnych problemów.