System dozoru elektronicznego

Na czym polega?

System dozoru elektronicznego polega na odbywaniu przez skazanego kary pozbawienia wolności poza Zakładem Karnym. Skazany ma obowiązek przebywać w miejscu ustalonym przez Sąd, jako miejsce wykonywania kary, zaś opuszczenie go jest możliwewyłącznie w ściśle określonych przez Sąd penitencjarny przedziałach czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia. Wówczas skazany ma prawo oddalić się z miejsca stałego pobytu (lub innego wskazanego miejsca) na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie w dokładnie określonym celu, którym może być m.in.: świadczenie pracy, wykonywanie praktyk religijnych, sprawowanie opieki nad osobą małoletnią lub chorą, korzystanie z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, komunikowanie się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, utrzymywanie więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami, dokonania niezbędnych zakupów.Zachowanie skazanego, w trakcie odbywania kary w systemie dozoru jest nadzorowane zarówno przez osobę kuratora sądowego, jak i przy pomocy specjalnych urządzeń elektronicznych (tzw. „bransoletki” oraz nadajników).

Sąd właściwy?

Postanowienie o zezwoleniu na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wydaje Sąd Penitencjarny, a więc Sąd Okręgowy, w którego okręgu skazany przebywa.

Kiedy?

Zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego będzie możliwe, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane wart. 64 § 2 Kodeksu karnego (recydywa wielokrotna)
2) jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary
3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu
4) osoby pełnoletnie, zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły na to zgodę w swoich pisemnych oświadczeniach
5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h § 1 Kodeksu karnego wykonawczego

Co powinien zawierać wniosek?

We wniosku o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy w szczególności dokładnie wskazać:

• prawomocny wyrok sądu orzekający karę pozbawienia wolności, którą skazany chce odbyć w systemie dozoru elektronicznego. W tym celu należy określić Sąd, datę wydania i prawomocności wyroku oraz podać sygnaturę sprawy
• czy skazany rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności, czy też nie został jeszcze osadzony w Zakładzie Karnym
• adres, pod którym skazany ma odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
• pisemne oświadczenie wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących ze skazanym, zawierające zgodę na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności wewspólnie zamieszkiwanym lokalu, w systemie dozoru elektronicznego
• uzasadnienie, wskazujące okoliczności przemawiające za celowością wykonywania kary w systemie dozoru oraz potwierdzające, że wykonywanie kary w tym systemie będzie wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a względy bezpieczeństwa bądź stopień demoralizacji skazanego nie przemawiają za jego osadzeniem w Zakładzie Karnym
• numer telefonu kontaktowego, którypozwoli pracownikom podmiotu dozorującego na szybsze umówienie się na wizytę, mającą na celu sprawdzenie warunków technicznych w lokalu
Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć sam skazany lub jego obrońca, a ponadto prokurator i kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego (jeżeli kara pozbawienia wolności jest już odbywana).
Wniosek nie może być złożony przez członków rodziny skazanego.

A co jeśli….?

W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia, skazanemu przysługuje zażalenie do sądu odwoławczego. W tym miejscu wskazać należy, iż ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy o udzielenie zezwolenia w tej samej sprawie złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia pozostawia się bez rozpoznania.

Czy wniosek o system dozoru elektronicznego wstrzymuje wykonanie kary?

Samo złożenie do Sądu Penitencjarnego wniosku o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności. Składając zatem wniosek o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,należy złożyć osobny wniosek o odroczenie wykonania kary wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny.Wniosek taki składa się do wydziału wykonawczego Sądu I instancji.