Prawo administracyjne

Prawo administracyjne można zdefiniować jako przepisy, które regulują sytuację prawną podmiotów, które nie są podporządkowane organom administracji publicznej. Te uregulowania prawne oddziałują nań bezpośrednio i pośrednio. Oddziaływanie bezpośrednie polega na ustanawianiu w nich obowiązków i praw, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej. Pośrednio normy są stosowane w drodze decyzji administracyjnej organu. Prawo administracyjne reguluje zatem stosunki prawne, powstające między organami administracji publicznej (państwowej i samorządu terytorialnego) a różnymi podmiotami. Są to także regulacje, które określają zasady organizacji organów, a także wykaz i zasady wykonywanych przez nie czynności.

Usługi naszej Kancelarii z zakresu prawa administracyjnego, obejmują m.in.:
Przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, pism i skarg w związku z działalnością organów administracji publicznej a także opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, licencji i koncesji